Stadgar för Askerödgårdens byalag ideell förening

§1                  Namn

Föreningens namn är Askerödgårdens byalag ideell förening.

§2                  Ändamål

Föreningen har till ändamål att skapa en levande landsbygd för stora och små invånare norr om Hjärtum. Föreningen skall anordna aktiviteter som bidrar till att ge människor en plats att mötas på där de historiska och kulturella inslagen skapar engagemang för landsbygden och ger människor möjlighet till ett aktivt medborgarskap. Medlemmarna deltar aktivt i föreningens aktiviteter.

§3                  Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lilla Edets kommun.

§4                  Medlems antagande

Till medlem antas person som följer föreningens stadgar och beslut samt bidrar till fullföljandet av föreningens ändamål. Det är fullt möjligt att vara stödmedlem till föreningen utan att vara aktiv i Byalagets aktiviteter. Det är också fullt möjligt för intressenter att sponsra föreningen utan att vara medlem.

§5                  Medlemsavgift

Medlem skall erlägga medlemsavgift innan 31 januari för att vara röstberättigad till årsstämman. Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§6                  Medlems åliggande i övrigt

Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av årsmötet fastställda avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§7                  Uppsägning av medlemskapet

Uppsägning till utträde ur föreningen kan göras skriftligen till styrelsen eller genom att medlemmen inte betalar den årliga medlemsavgiften

§8                  Uteslutning

Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av årsmötet eller särskilt tillkallat möte där samtliga medlemmar ska vara berättigade med en röst och majoritetsbeslut ska vara avgörande.

Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§9                  Styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet och består av lägst 3 och högst 7 ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av antalet valda ledamöter är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande väljs på 1 år och styrelseledamöter på 2 resp. 1 år för att få en naturlig överlappning. Ledamöter utses för tiden till dess ordinarie årsmötet hållits påföljande räkenskapsår.

§10                Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§11                Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

§12                Årsredovisning

Styrelsen skall senast den 30 april till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar.

§13                Revisorer

Föreningsstämman skall årligen välja en revisor jämte och högst en suppleant för tiden intill dess ordinarie årsmöte hållits påföljande räkenskapsår.

§14                Revisionsberättelse

Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.

§15                Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling;

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Val av sekreterare vid mötet
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av justeringspersoner
 5. Frågan om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorernas utlåtande
 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 10. Årsavgifter
 11. Val av styrelsens ledamöter och valberedare
 12. Val av revisor och suppleant
 13. Eventuella motioner eller andra i förväg anmälda frågor

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före mötet.

§16                Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål årsmötet i förväg beslutat och i övrigt då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål begärs av revisor eller minst en tiondedel  (1/10) av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom 14 dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

§17                Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte sker skriftligen per mail eller annonsering.

Kallelse skall vara utsänd och anslagen tidigast 4 veckor före samt senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. Då kallelse utgått till årsmötet skall styrelsen omedelbart genom brev eller mail underrätta revisorn om detta.

§18                Meddelanden

Andra meddelanden till medlemmarna, än kallelse till årsmöte, skall ske per mail.

§19                Upplösning

Upplösning av föreningen kan beslutas antingen av en enhällig föreningsstämma, eller med 2/3 majoritet av de röstande vid två på varandra följande stämmor. Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar tilldelas AO Anderssons donationsfond (Askerödgårdens stiftelse)

§20                Stadgeändring

För ändring av stadgarna skall beslut fattas på två, på varandra efterföljande årsmöten.

§21                Eventuella tvister
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall i stället avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s